Makkah Taraweeh - Night 29

1st 6 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs Haqqah to Muddathir


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Yassir Dosary
Surahs Qiyaamah to Nazi’at


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out TakbeerMadeenah Taraweeh - Night 29

1st 6 Rakah led by Sheikh Khaalid al Muhanna
Surahs Haqqah to Muddathir


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs Qiyaamah to Nazi’at


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


29th Ramadan 1442 ~ 10th May 2021

Makkah 'Isha
(Surah Hashr: Ayaah 18-24) Sheikh Humaid


Download 128kbps Audio


29th Ramadan 1442 ~ 10th May 2021

Madeenah 'Isha
(Surah Maryam: Ayaah 66-76) Sheikh Ahmad al HudhaifyDownload 128kbps Audio29th Ramadan 1442 ~ 10th May 2021

Makkah Maghrib
(Surah Hijr: Ayaah 85-99) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


29th Ramadan 1442 ~ 10th May 2021

Madeenah Maghrib
(Surahs Kawthar & Ikhlaas) Sheikh 'Ali al Hudhaify


Download 128kbps Audio


28th Ramadan 1442 ~ 10th May 2021

Makkah Fajr
(Surah Tawbah: Ayaah 28-37) Sheikh Humaid


Download 128kbps Audio


28th Ramadan 1442 ~ 10th May 2021

Madeenah Fajr 
(Surah Isra: Ayaah 23-44) Sheikh Thubayty


Download 128kbps AudioMakkah Tahajjud - Night 8

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Hashr to Taghabun


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surahs Talaaq to Qalam


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Witr led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surahs Duha, Kawthar & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer 

Madeenah Tahajjud - Night 8

1st 2 Rakah led by Sheikh 'Ali al Hudhaify
Surah Hashr


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Middle 4 Rakah led by Sheikh Khaalid al Muhanna
Surahs Mumtahinah to Taghabun


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs Talaaq to Qalam


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Witr led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs 'Alaa, Kafiroon, and Ikhlaas


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:


Makkah Taraweeh - Night 28

1st 6 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs Qamar, Rahmaan, & Waqi’ah


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Yassir Dosary
Surahs Hadeed & Mujadilah


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out TakbeerMadeenah Taraweeh - Night 28

1st 6 Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed
Surah Qamar, Rahmaan, & Waqi’ah


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surahs Hadeed & Mujadilah


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


28th Ramadan 1442 ~ 9th May 2021

Makkah 'Isha
(Surah Ma’idah: Ayaah 15-19) Sheikh Humaid


Download 128kbps Audio


28th Ramadan 1442 ~ 9th May 2021

Madeenah 'Isha
(Surah Waqi’ah: Ayaah 75-96) Sheikh Ahmad al HudhaifyDownload 128kbps Audio