Makkah Taraweeh - Night 7

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surah Nisa Ayaah 88-134


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surah Nisa: Ayaah 135-176


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs ‘Alaa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

Madeenah Taraweeh - Night 7

1st Ten Rakah led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim
Surah Nisa Ayaah 88-134


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh Salaah al Budayr
Surah Nisa: Ayaah 135-176


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out TakbeerWitr led by Sheikh Salaah al Budayr
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

7th Ramadan 1441 ~ 29th April 2020

Makkah 'Isha
(Surah Ahzaab: Ayaah 69-73) Sheikh Shuraim


Download 128kbps Audio


7th Ramadan 1441 ~ 29th April 2020

Madeenah 'Isha
(Surahs Infitaar & Qadr) Sheikh Bu'ayjaanDownload 128kbps Audio


7th Ramadan 1441 ~ 29th April 2020

Makkah Maghrib
(Surah Baqarah: Ayaah 255-256) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


7th Ramadan 1441 ~ 29th April 2020

Madeenah Maghrib
(Surahs Balad & ‘Asr) Sheikh 'Ali al Hudhaify


Download 128kbps Audio6th Ramadan 1441 ~ 29th April 2020

Makkah Fajr
(Surah Zumar: Ayaah 62-75) Sheikh Humaid


Download Audio


6th Ramadan 1441 ~ 29th April 2020

Madeenah Fajr 
(Surah Muddathir) Sheikh Thubayty


Download Audio


Makkah Taraweeh - Night 6

1st 6 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surah Nisa: Ayaah 1-42


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Yasir Dosary
Surah Nisa: Ayaah 43-87Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer
HD:Witr led by Sheikh Yasir Dosary
Surahs ‘Asr, Kawthar & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps