29th Safar 1438 ~ 28th November 2016

Makkah 'Isha
(Surahs Nahl: Ayaah 125-128 & 'Isra: 110-111)Sheikh GhamdiDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


29th Safar 1438 ~ 28th November 2016

Madeenah 'Isha
(Surah Najm: Ayaah 1-32) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio29th Safar 1438 ~ 28th November 2016

Makkah Maghrib
(Surah Tahreem: Ayaah 6-12)Sheikh Mu'ayqaliDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


29th Safar 1438 ~ 28th November 2016

Makkah Maghrib
(Surah Tahreem: Ayaah 6-12)Sheikh Mu'ayqaliDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


29th Safar 1438 ~ 28th November 2016

Madeenah Maghrib
(Surahs Teen & Qadr) Sheikh Thubayty
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio29th Safar 1438 ~ 28th November 2016

Madeenah Maghrib
(Surahs Teen & Qadr) Sheikh Thubayty
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio28th Safar 1438 ~ 28th November 2016

Makkah Fajr
(Surah Anbiya: Ayaah 51-82) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

28th Safar 1438 ~ 28th November 2016

Madeenah Fajr
(Surah Taghabun) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

28th Safar 1438 ~ 27th November 2016

Makkah 'Isha
(Surah Waqi'ah: Ayaah 1-56)Sheikh Mu'ayqaliDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


28th Safar 1438 ~ 27th November 2016

Madeenah 'Isha
(Surahs Balad & Shams) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio28th Safar 1438 ~ 27th November 2016

Makkah Maghrib
(Surahs Infitar & Layl)Sheikh Mu'ayqaliDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


28th Safar 1438 ~ 27th November 2016

Madeenah Maghrib
(Surahs Baqarah: Ayaah 284-286 & Kawthar) Sheikh Thubayty
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio