29th Ramadan 1440 ~ 2nd June 2019

Makkah 'Isha
(Surah Baqarah: Ayaah 284-286) Sheikh Shuraim


Download 128kbps Audio29th Ramadan 1440 ~ 2nd June 2019

Madeenah 'Isha
(Surah Baqarah: Ayaah 255-257 & 284-286) Sheikh HameedDownload 128kbps Audio

29th Ramadan 1440 ~ 2nd June 2019

Makkah Maghrib
(Surah Ibraheem: Ayaah 35-41) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


29th Ramadan 1440 ~ 2nd June 2019

Madeenah Maghrib
(Surah Zumar: Ayaah 53-66) Sheikh Hudhaify


Download 128kbps Audio28th Ramadan 1440 ~ 2nd June 2019

Makkah Fajr
(Surah Dukhaan: Ayaah 1-33) Sheikh Humaid


Download Audio
28th Ramadan 1440 ~ 2nd June 2019

Madeenah Fajr 
(Surah Furqaan: Ayaah 17-32)Sheikh Qaasim


Download Audio


Makkah Tahajjud - Night 8

1st 6 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs An’aam: Ayaah 112-165 & A’raaf: 1-30


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surah A’raaf: Ayaah 31-93


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

Madeenah Tahajjud - Night 8

1st 6 Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs An’aam: Ayaah 112-165 & A’raaf: 1-30


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim
Surah A’raaf: Ayaah 31-84


Download Audio: 128kbps w/out TakbeerWitr led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim
Surah A‘laa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

Makkah Taraweeh - Night 28

1st Ten Rakah led by Sheikh Yassir Dosary
Surah Mulk, Surah Qalam, Surah Haqqah, Surah Ma’arij & Surah Nooh


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surah Jinn, Surah Muzzamil, Surah Muddathir, Surah Qiyaamah, Surah Insaan & Surah Mursalaat


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:

Madeenah Taraweeh - Night 28

1st Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surah Mulk, Surah Qalam, Surah Haqqah, Surah Ma’arij & Surah Nooh


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed
Surah Jinn, Surah Muzzamil, Surah Muddathir, Surah Qiyaamah, Surah Insaan & Surah Mursalaat


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

28th Ramadan 1440 ~ 1st June 2019

Makkah 'Isha
(Surah TaHa: Ayaah 105-114) Sheikh Humaid


Download 128kbps Audio28th Ramadan 1440 ~ 1st June 2019

Madeenah 'Isha
(Surahs Duha & Sharh) Sheikh HameedDownload 128kbps Audio


28th Ramadan 1440 ~ 1st June 2019

Makkah Maghrib
(Surah 'Abasa: Ayaah 24-42) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


28th Ramadan 1440 ~ 1st June 2019

Madeenah Maghrib
(Surahs Balad & Ikhlaas) Sheikh Hudhaify


Download 128kbps Audio