18th Ramadan 1437 ~ 22nd June 2016

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio



18th Ramadan 1437 ~ 22nd June 2016

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh Ale Sheikh



Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio



18th Ramadan 1437 ~ 22nd June 2016

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh Taalib




18th Ramadan 1437 ~ 22nd June 2016

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh Ale Sheikh




18th Ramadan 1437 ~ 22nd June 2016

Makkah Maghrib
(Surah ) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio



Adhaan by Sheikh Tawfeeq Khoj


18th Ramadan 1437 ~ 22nd June 2016

Madeenah Maghrib
(Surahs Takathur and) Sheikh Bu'ayjaan



Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio



Adhaan by Sheikh Adil Katib

Download 128kbps Audio

17th Ramadan 1437 ~ 22nd June 2016

Makkah Fajr
(Surah ) Sheikh Humaid


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio



17th Ramadan 1437 ~ 22nd June 2016

Madeenah Fajr
(Surah ) Sheikh Thubayty



Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio



Makkah Taraweeh - Night 17

1st Ten Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh Bandar Baleela


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:



Witr led by Sheikh Bandar Baleela


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps

Madeenah Taraweeh - Night 17

1st Ten Rakah led by Sheikh 'Ali al Hudhaify


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer



Witr led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim

Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps