4th Muharram 1435 ~ 7th November 2013

Makkah 'Isha
(Surah Ghafir: Ayaah 10-20) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio4th Muharram 1435 ~ 7th November 2013

Madeenah 'Isha
(Surah Furqaan: Ayaah 63-77) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

4th Muharram 1435 ~ 7th November 2013

Makkah Maghrib
(Surahs Fajr: Ayaah 21-30 and Layl: 14-21) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


4th Muharram 1435 ~ 7th November 2013

Madeenah Maghrib
(Surahs Baqarah: Ayaah 284-286 and Tawbah: 127-129) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


3rd Muharram 1435 ~ 7th November 2013

Makkah Fajr
(Surah Yunus: Ayaah 87-109) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio3rd Muharram 1435 ~ 7th November 2013

Madeenah Fajr
(Surahs Naba and Infitar) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio