6th Dhul Qadah 1433 ~ 21st September 2012

Makkah 'Isha
(Surah Dhariyat (47-End) & Naziat (27-End)) 
Sheikh Mahir Al Mu'ayqali


Download Audio6th Dhul Qadah 1433 ~ 21st September 2012

Madeenah 'Isha
(Surah Hadid: Ayah 20-21) Sheikh Budayr


Download Audio6th Dhul Qadah 1433 ~ 21st September 2012

Makkah Maghrib
(Surah) Sheikh Ghazzawi


Download Audio6th Dhul Qadah 1433 ~ 21st September 2012

Madeenah 'Maghrib
(Surah Al-Kawthar & Ikhlas ) Sheikh Budayr


Download Audio5th Dhul Qadah 1433 ~ 21st September 2012

Makkah Jumua
Sheikh Talib

Salah (Surah Ash-Sharh' & Al-Kawthar )


Download Audio_____________
Khutubah


Download AudioEnglish Translation

5th Dhul Qadah 1433 ~ 21st September 2012

Madinah Jumua
Sheikh Ale Sheikh

Salah (Surah Al-A'la & Al-Ghashia)


Download Audio_____________
Khutubah


Download Audio5th Dhul Qadah 1433 ~ 21st September 2012

Makkah Fajr
( Surah Jumuah) Sheikh Ghamdi


Download Audio5th Dhul Qadah 1433 ~ 21st September 2012

Madeenah Fajr
(Surah Haqqah) Sheikh Budayr


Download Audio