7th Dhul Hijjah 1439 ~ 17th August 2018

Makkah 'Isha
(Surahs Younus: Ayaah 31-36 & Saba: 24-27) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio7th Dhul Hijjah 1439 ~ 17th August 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Yaseen: 71-83) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


7th Dhul Hijjah 1439 ~ 17th August 2018

Makkah Maghrib
(Surahs Baqarah: Ayaah 255 & Nisa: 87) Sheikh Baleela


Download 128kbps Audio
Download 128kbps Audio

7th Dhul Hijjah 1439 ~ 17th August 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Zalzalah & Takathur) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


6th Dhul Hijjah 1439 ~ 17th August 2018

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Saud ash Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs Feel & Quraysh


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


6th Dhul Hijjah 1439 ~ 17th August 2018

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Salaah al Budayr


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs Kawthar & Ikhlaas


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


6th Dhul Hijjah 1439 ~ 17th August 2018

Makkah Fajr
(Surah Ahzaab: Ayaah 56-73) Sheikh Humaid


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


6th Dhul Hijjah 1439 ~ 17th August 2018

Madeenah Fajr 
(Surahs Qiyaamah & Infitaar) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

6th Dhul Hijjah 1439 ~ 16th August 2018

Makkah 'Isha
(Surah Nahl: Ayaah 36-44) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio6th Dhul Hijjah 1439 ~ 16th August 2018

Madeenah 'Isha
(Surahs Ibraheem: Ayaah 42-52 & Mu’minoon: 1-11) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


6th Dhul Hijjah 1439 ~ 16th August 2018

Makkah Maghrib
(Surah Baqarah: Ayaah 196-197) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio
Download 128kbps Audio

6th Dhul Hijjah 1439 ~ 16th August 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Baqarah: Ayaah 284-286 & Kahf: 197-110) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio