9th Dhul Qadah 1439 ~ 21st July 2018

Makkah Maghrib
(Surahs Zalzalah & 'Adiyat) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio
Download 128kbps Audio

9th Dhul Qadah 1439 ~ 21st July 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Qari'ah & Maun ) Sheikh QaasimDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

8th Dhul Qadah 1439 ~ 21st July 2018

Makkah Fajr
(Surah Anbiya: Ayaah 83-104) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

8th Dhul Qadah 1439 ~ 21st July 2018

Madeenah Fajr 
(Surahs Qiyaamah & Balad) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

8th Dhul Qadah 1439 ~ 20th July 2018

Makkah 'Isha
(Surah Ahzaab: Ayaah 56-73) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio8th Dhul Qadah 1439 ~ 20th July 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Ale ‘Imraan: Ayaah 190-200) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio