6th Ramadan 1440 ~ 10th May 2019

Makkah Maghrib
(Surahs Kahf: Ayaah 107-110 & Nasr) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


6th Ramadan 1440 ~ 10th May 2019

Madeenah Maghrib
(Surahs Taariq & ‘Asr) Sheikh Hudhaify


Download 128kbps Audio5th Ramadan 1440 ~ 10th May 2019

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh SudaisDownload 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surah Baqarah: Ayaah 185-186Download 128kbps Audio


5th Ramadan 1440 ~ 10th May 2019

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Hudhaify
Download 128kbps Audio------------------------------------------------------------------
Salaah: Surahs 'Alaa & Ghaashiya


Download 128kbps Audio


5th Ramadan 1440 ~ 10th May 2019

Makkah Fajr
(Surah Ahzaab: Ayaah 56-73) Sheikh Humaid


Download Audio
5th Ramadan 1440 ~ 10th May 2019

Madeenah Fajr 
(Surah Mulk)Sheikh Hameed


Download Audio


Makkah Taraweeh - Night 5

1st Ten Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surah Nisa: Ayaah 88-154


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs Nisa: Ayaah 155-176 & Ma’idah: 1-40


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

Madeenah Taraweeh - Night 5

1st Ten Rakah led by Sheikh Khaalid Muhanna
Surah Nisa: Ayaah 88-162


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surahs Nisa: 163-176 & Ma’idah: 1-40


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

5th Ramadan 1440 ~ 9th May 2019

Makkah 'Isha
(Surahs Tawbah: Ayaah 128-129 & Ahzaab: 56) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio5th Ramadan 1440 ~ 9th May 2019

Madeenah 'Isha
(Surahs Infitaar & ‘Asr) Sheikh Ale SheikhDownload 128kbps Audio