16th Muharram 1435 ~ 19th November 2013

Makkah 'Isha
(Surah Tahreem: Ayaah 6-12) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


16th Muharram 1435 ~ 19th November 2013

Madeenah 'Isha
(Surahs ar Room: Ayaah 48-60 and Ahzaab: 70-73) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


16th Muharram 1435 ~ 19th November 2013

Makkah Maghrib
(Surah Nahl: Ayaah 53-63) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


16th Muharram 1435 ~ 19th November 2013

Madeenah Maghrib
(Surahs Sharh and Nasr) Sheikh Qaasim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


15th Muharram 1435 ~ 19th November 2013

Makkah Fajr
(Surah Dukhan: Ayaah 17-59) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio15th Muharram 1435 ~ 19th November 2013

Madeenah Fajr
(Surah Insaan) Sheikh Budayr


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan by Sheikh Ayyad Shukri

Download 128kbps Audio