24th Muharram 1436 ~ 16th November 2014

Makkah 'Isha
(Surah ar Room: Ayaah 42-50)Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


24th Muharram 1436 ~ 16th November 2014

Madeenah 'Isha
(Surah Ankaboot: Ayaah 41-51) Sheikh Qaasim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


24th Muharram 1436 ~ 16th November 2014

Makkah Maghrib
(Surahs Furqaan: Ayaah 49-50 and Fatir: 9-10) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


24th Muharram 1436 ~ 16th November 2014

Madeenah Maghrib
(Surahs Takathur and Maun) Sheikh Bu'ayjaan


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


23rd Muharram 1436 ~ 16th November 2014

Makkah Fajr
(Surah Ale 'Imraan: Ayaah 189-200) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


23rd Muharram 1436 ~ 16th November 2014

Madeenah Fajr
(Surah Nisa: Ayaah 163-176) Sheikh Budayr


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Makkah | Mataaf Expansion Work