Makkah Jumu'ah - 28th Apr 2023

Makkah Jumu'ah Khutbah
Sheikh Usaamah Khayyat


Download 128kbps Audio

------------------------------------------------------------------

Salaah:Zalzalah & Nasr


Download 128kbps Audio

Madeenah Jumu'ah - 28th Apr 2023

Madeenah Jumu'ah Khutbah
Sheikh Hameed


Download 128kbps Audio

------------------------------------------------------------------

Salaah: ‘Alaa & Ghashiya


Download 128kbps Audio

Makkah Fajr - 28th Apr 2023

Makkah Fajr
(Surah Jumu’ah) Sheikh BaleelahDownload 128kbps Audio

Madeenah Fajr - 28th Apr 2023

Madeenah Fajr
(Surahs Sajdah & Insaan) Sheikh Ahmad HudhaifyDownload 128kbps Audio

Makkah 'Isha - 26th Apr 2023

Makkah 'Isha
(Surah Noor Ayaah 62-64 & Hujuraat: 15-18) Sheikh BaleelaDownload 128kbps Audio

Madeenah 'Isha - 26th Apr 2023

Madeenah 'Isha
(Surah Hashr Ayaah 18-24 & Nasr) Sheikh ThubaityDownload 128kbps Audio

Makkah Maghrib - 26th Apr 2023

Makkah Maghrib
(Surah Hijr Ayaah 85-99) Sheikh Baleela


Download 128kbps Audio

Madeenah Maghrib - 26th Apr 2023

Madeenah Maghrib
(Surah Naba Ayaah 31-40 & Nazi’at: 34-46) Sheikh 'Ali HudhaifyDownload 128kbps Audio

Makkah Fajr - 26th Apr 2023

Makkah Fajr
(Surah An’aam Ayaah 155-165) Sheikh BaleelahDownload 128kbps Audio

Madeenah Fajr - 26th Apr 2023

Madeenah Fajr
(Surahs Haqqah Ayaah 1-43) Sheikh Ahmad HudhaifyDownload 128kbps Audio

Makkah 'Isha - 25th Apr 2023

Makkah 'Isha
(Surah Naml Ayaah 89-93 & Qasas: 84-88) Sheikh BaleelaDownload 128kbps Audio

Madeenah 'Isha - 25th Apr 2023

Madeenah 'Isha
(Surah Qiyaamah & Balad) Sheikh HameedDownload 128kbps Audio

Makkah Maghrib - 25th Apr 2023

Makkah Maghrib
(Surah Taariq & Shams) Sheikh Baleela


Download 128kbps Audio

Madeenah Maghrib - 25th Apr 2023

Madeenah Maghrib
(Surah Falaq & Naas) Sheikh 'Ali HudhaifyDownload 128kbps Audio

Makkah Fajr - 25th Apr 2023

Makkah Fajr
(Surah Maryam Ayaah 66-98) Sheikh BaleelahDownload 128kbps Audio

Madeenah Fajr - 25th Apr 2023

Madeenah Fajr
(Surahs Burooj & Taariq) Sheikh Ahmad HudhaifyDownload 128kbps Audio

Makkah 'Isha - 24th Apr 2023

Makkah 'Isha
(Surah Ma’idah Ayaah 97-104) Sheikh GhazzawiDownload 128kbps Audio

Madeenah 'Isha - 24th Apr 2023

Madeenah 'Isha
(Surah Muddathir) Sheikh HameedDownload 128kbps Audio

Makkah Maghrib - 24th Apr 2023

Makkah Maghrib
(Surah Fussilat Ayaah 30-36) Sheikh Ghazzawi


Download 128kbps Audio

Madeenah Maghrib - 24th Apr 2023

Madeenah Maghrib
(Surah Maryam Ayaah 66-82) Sheikh 'Ali HudhaifyDownload 128kbps Audio

Makkah Fajr - 24th Apr 2023

Makkah Fajr
(Surah Yunus Ayaah 11-21) Sheikh BaleelahDownload 128kbps Audio

Madeenah Fajr - 24th Apr 2023

Madeenah Fajr
(Surahs Naba) Sheikh Ahmad HudhaifyDownload 128kbps Audio

Makkah 'Isha - 23rd Apr 2023

Makkah 'Isha
(Surah Hud Ayaah 114-123) Sheikh BaleelaDownload 128kbps Audio

Madeenah 'Isha - 23rd Apr 2023

Madeenah 'Isha
(Surah Saff) Sheikh HameedDownload 128kbps Audio

Makkah Maghrib - 23rd Apr 2023

Makkah Maghrib
(Surah Fatir Ayaah 15-26) Sheikh Baleela


Download 128kbps Audio

Madeenah Maghrib - 23rd Apr 2023

Madeenah Maghrib
(Surah Maryam Ayaah 66-82) Sheikh 'Ali HudhaifyDownload 128kbps Audio

Makkah Fajr - 22nd Apr 2023

Makkah Fajr
(Surah Zumar Ayaah 10-31) Sheikh BaleelahDownload 128kbps Audio

Madeenah Fajr - 22nd Apr 2023

Madeenah Fajr
(Surahs Qiyaamah & Infitaar) Sheikh Ahmad HudhaifyDownload 128kbps Audio

Makkah 'Isha - 21st Apr 2023

Makkah 'Isha
(Surah Yunus Ayaah 57-58 & Nahl: 91-92) Sheikh GhazzawiDownload 128kbps Audio

Madeenah 'Isha - 21st Apr 2023

Madeenah 'Isha
(Surah Ale ‘Imraan Ayaah 190-200) Sheikh HameedDownload 128kbps Audio

Makkah Maghrib - 21st Apr 2023

Makkah Maghrib
(Surah Yaseen Ayaah 51-59) Sheikh Ghazzawi


Download 128kbps Audio

Madeenah Maghrib - 21st Apr 2023

Madeenah Maghrib
(Surah Baqarah Ayaah 284-286 & Mu’minoon: 115-118) Sheikh 'Ali HudhaifyDownload 128kbps Audio

Makkah Jumu'ah - 21st Apr 2023

Makkah Jumu'ah Khutbah
Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio

------------------------------------------------------------------

Salaah: Duha & Kawthar


Download 128kbps Audio

Madeenah Jumu'ah - 21st Apr 2023

Madeenah Jumu'ah Khutbah
Sheikh Qaasim


Download 128kbps Audio

------------------------------------------------------------------

Salaah: Sharh & Teen


Download 128kbps Audio

Makkah Eid ul Fitr - 1444

Makkah Eid Salaah
(Surah A'laa & Ghashiya) Sheikh HumaidDownload 128kbps Audio

------------------------------------------------------------------

Eid Khutbah
Download 128kbps Audio

Madeenah Eid ul Fitr - 1444

Madeenah Eid Salaah
(Surah A'laa & Ghashiya) Sheikh ThubaityDownload 128kbps Audio

------------------------------------------------------------------

Eid Khutbah
Download 128kbps Audio

Makkah Fajr - 21st Apr 2023

Makkah Fajr
(Surah Noor Ayaah 34-38 & Ahzaab: 56-62) Sheikh HumaidDownload 128kbps Audio

Madeenah Fajr - 21st Apr 2023

Madeenah Fajr
(Surah Rahmaan) Sheikh Ahmad HudhaifyDownload 128kbps Audio

Makkah 'Isha - 20th Apr 2023

Makkah 'Isha
(Surah Yunus Ayaah 57-58 & Nahl: 91-92) Sheikh BaleelahDownload 128kbps Audio

Madeenah 'Isha - 20th Apr 2023

Madeenah 'Isha
(Surah Naba) Sheikh 'Ali HudhaifyDownload 128kbps Audio

Makkah Maghrib - 20th Apr 2023

Makkah Maghrib
(Surah Rahmaan Ayaah 1-30) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio

Madeenah Maghrib - 20th Apr 2023

Madeenah Maghrib
(Surah Yunus Ayaah 57-64) Sheikh 'Ali HudhaifyDownload 128kbps Audio

Makkah Fajr - 29th Ramadan 1444

Makkah Fajr
(Surahs Infitaar & Taariq) Sheikh Humaid


Download 128kbps Audio

Madeenah Fajr - 29th Ramadan 1444

Madeenah Fajr
(Surahs Yunus: Ayaah 57-64 & Anbiya: 101-112) Sheikh ThubaityDownload 128kbps Audio

Makkah Tahajjud 1444 - Night 29

1st 6 Rakah led by Sheikh Juhany


Surah Ibraheem


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Baleelah


Surah Room


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Baleelah


Surahs A'laa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

Madeenah Tahajjud 1444 - Night 29

1st 6 Rakah led by Sheikh Hameed


Surah Baqarah Ayaah 1-66


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Qaasim


Surah Baqarah Ayaah 67–105


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Qaasim


Surahs A'laa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

Makkah Taraweeh 1444 - Night 29

1st 6 Rakah led by Sheikh Dosary


Surahs 'Abasa to Takathur


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Sudais


Surahs 'Asr to Naas


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Du'a Khatam ul Qur'an by Sheikh Sudais
Download Audio: 128kbps

HD:

Madeenah Taraweeh 1444 - Night 29

1st 6 Rakah led by Sheikh Muhanna


Surahs 'Abasa to Duha


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Budayr


Surahs Sharh to Naas


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Du'a Khatam ul Qur'an by Sheikh Budayr
Download Audio: 128kbps

HD:

Makkah 'Isha - 29th Ramadan 1444

Makkah Isha
(Surah Baqarah Ayaah 284-286) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio

Madeenah 'Isha - 29th Ramadan 1444

Madeenah 'Isha
(Surah Zumar Ayaah 53-66) Sheikh 'Ali HudhaifyDownload 128kbps Audio

Makkah Maghrib - 29th Ramadan 1444

Makkah Maghrib
(Surah Qamar Ayaah 40-55) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio

Madeenah Maghrib - 29th Ramadan 1444

Madeenah Maghrib
(Surah Yaseen Ayaah 71-83) Sheikh 'Ali HudhaifyDownload 128kbps Audio

Makkah Fajr - 28th Ramadan 1444

Makkah Fajr
(Surah Zumar Ayaah 62-75) Sheikh Humaid


Download 128kbps Audio

Madeenah Fajr - 28th Ramadan 1444

Madeenah Fajr
(Surah Maryam Ayaah 77-98) Sheikh ThubaityDownload 128kbps Audio

Makkah Tahajjud 1444 - Night 28

1st 6 Rakah led by Sheikh Dosary


Surahs Mujadilah to Mudathir


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Mu'ayqali


Surah Qiyamah to Nazi'at


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Mu'ayqali


Surahs A'laa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

Madeenah Tahajjud 1444 - Night 28

1st 6 Rakah led by Sheikh Muhanna


Surahs Mulk to Muddathir


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Budayr


Surahs Qiyaamah to Nazi’at


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Budayr


Surahs Zalzalah, Qari’ah & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

Makkah Taraweeh 1444 - Night 28

1st 6 Rakah led by Sheikh Juhany


Surahs Mujadilah to Jumu'ah


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Baleelah


Surahs Munafiqoon to Tahreem


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Madeenah Taraweeh 1444 - Night 28

1st 6 Rakah led by Sheikh Bu'ayjaan


Surahs Mujadilah to Jumu'ah


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify


Surahs Munafiqoon to Tahreem


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Makkah 'Isha - 28th Ramadan 1444

Makkah Isha
(Surahs Bayyinah & ‘Adiyaat) Sheikh Humaid


Download 128kbps Audio

Madeenah 'Isha - 28th Ramadan 1444

Madeenah 'Isha
(Surahs Duha & Sharh) Sheikh HameedDownload 128kbps Audio

Makkah Maghrib - 28th Ramadan 1444

Makkah Maghrib
(Surah Noor: Ayaah 34-38) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio

Madeenah Maghrib - 28th Ramadan 1444

Madeenah Maghrib
(Surahs Tariq & 'Asr) Sheikh 'Ali HudhaifyDownload 128kbps Audio

Makkah Fajr - 27th Ramadan 1444

Makkah Fajr
(Surah Muttaffifeen) Sheikh Humaid


Download 128kbps Audio

Madeenah Fajr - 27th Ramadan 1444

Madeenah Fajr
(Surah Shu’ara Ayaah 69-104) Sheikh ThubaityDownload 128kbps Audio

Makkah Tahajjud 1444 - Night 27

1st 6 Rakah led by Sheikh Baleelah


Surahs Dhariyaat, Toor, Najm, Qamar, Rahmaan, & Waqi’ah


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Sudais


Surah Hadeed


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Sudais


Surahs Qadr, Nasr & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

Madeenah Tahajjud 1444 - Night 27

1st 6 Rakah led by Sheikh Bu'ayjaan


Surahs Dhariyaat, Toor, Najm, Qamar, & Rahmaan Ayaah 1-45


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify


Surahs Rahmaan Ayaah 46-78, Waqi’ah & Hadeed


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Ahmad al Hudhaify


Surahs A'laa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD: