Makkah Taraweeh - Night 18

1st 6 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs Ibraheem: Ayaah 13-52 & Hijr: 1-79


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Yasir Dosary
Surahs Hijr: Ayaah 80-99 & Nahl: 1-52Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer
HD:Witr led by Sheikh Yasir Dosary
Surahs Kawthar, Nasr, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

Madeenah Taraweeh - Night 18

1st 6 Rakah led by Sheikh Khaalid al Muhanna
Surahs Ibraheem: Ayaah 13-52 & Hijr: 1-79


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs Hijr: Ayaah 80-99 & Nahl: 1-52


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:


Witr led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs ‘Alaa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

18th Ramadan 1441 ~ 10th May 2020

Makkah 'Isha
(Surah Nazi’at: Ayaah 27-46) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


18th Ramadan 1441 ~ 10th May 2020

Madeenah 'Isha
(Surahs Naba: Ayaah 31-40 & Nazi’at: 34-46) Sheikh Bu'ayjaanDownload 128kbps Audio


18th Ramadan 1441 ~ 10th May 2020

Makkah Maghrib
(Surah Naba: Ayaah 31-40) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


18th Ramadan 1441 ~ 10th May 2020

Madeenah Maghrib
(Surah Ibraheem: Ayaah 13-23) Sheikh 'Ali al Hudhaify


Download 128kbps Audio17th Ramadan 1441 ~ 10th May 2020

Makkah Fajr
(Surah Najm: Ayaah 1-32) Sheikh Humaid


Download Audio


17th Ramadan 1441 ~ 10th May 2020

Madeenah Fajr 
(Surah Ale ‘Imraan: Ayaah 185-200) Sheikh Thubayty


Download Audio


Makkah Taraweeh - Night 17

1st 6 Rakah led by Sheikh 'Abduallah al Juhany
Surah Yusuf: Ayaah 54-111 & Ra’d1-11


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surahs Ra’d: Ayaah 12-43 & Ibraheem: 1-12Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer
HD:Witr led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps