2nd Jumada al Akhira 1435 ~ 1st April 2014

Makkah 'Isha
(Surah Fatir: Ayaah 29-39) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


2nd Jumada al Akhira 1435 ~ 1st April 2014

Madeenah 'Isha
(Surah Kahf: Ayaah 45-49 & 107-110) Sheikh Thubayty


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioWatch Adhaan by Sheikh Faisal Numaan


2nd Jumada al Akhira 1435 ~ 1st April 2014

Makkah Maghrib
(Surah Nisaa: Ayaah 78-83) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


2nd Jumada al Akhira 1435 ~ 1st April 2014

Madeenah Maghrib
(Surahs Takathur and Kafiroon) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


1st Jumada al Akhira 1435 ~ 1st March 2014

Makkah Fajr
(Surah Saba: Ayaah 34-54) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


1st Jumada al Akhira 1435 ~ 1st March 2014

Madeenah Fajr
(Surah Taha: Ayaah 98-135) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio