6th Muharram 1440 ~ 15th September 2018

Makkah 'Isha
(Surahs Qadr & Zalzalah) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio6th Muharram 1440 ~ 15th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Rahmaan: Ayaah 46-78) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


6th Muharram 1440 ~ 15th September 2018

Makkah Maghrib
(Surah Dukhaan: Ayaah 38-59) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

6th Muharram 1440 ~ 15th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surah Fatir: Ayaah 1-7) Sheikh BudayrDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


5th Muharram 1440 ~ 15th September 2018

Makkah Fajr
(Surah Younus: Ayaah 1-21) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


5th Muharram 1440 ~ 15th September 2018

Madeenah Fajr 
(Surah Ale ‘Imraan: Ayaah 185-200) Sheikh Bu'ayjaan


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

5th Muharram 1440 ~ 14th September 2018

Makkah 'Isha
(Surahs Takweer & Teen) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio5th Muharram 1440 ~ 14th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Yaseen: Ayaah 71-83) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


5th Muharram 1440 ~ 14th September 2018

Makkah Maghrib
(Surah Nisa: Ayaah 79-83) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

5th Muharram 1440 ~ 14th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surah Nazi’at: Ayaah 27-46) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


4th Muharram 1440 ~ 14th September 2018

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Maahir al Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs ‘Alaa & Ghashiya


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


4th Muharram 1440 ~ 14th September 2018

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Ale Sheikh


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs Quraysh & Kawthar


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio