27th Ramadan 1440 ~ 1st June 2019

Makkah Fajr
(Surahs Burooj & Taariq) Sheikh Humaid


Download Audio
27th Ramadan 1440 ~ 1st June 2019

Madeenah Fajr 
(Surah Ghaafir: Ayaah 57-68)Sheikh Qaasim


Download Audio


Makkah Tahajjud - Night 7

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Ma’idah: Ayaah 82-120 & An’aam: 1-58


Download 128kbps Audio

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surah An’aam: Ayaah 59-111


Download 128kbps Audio

HD:Witr led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs


Download 128kbps Audio

Madeenah Tahajjud - Night 7

1st 6 Rakah led by Sheikh Khaalid Muhanna
Surahs Ma’idah: Ayaah 82-120 & An’aam: 1-57


Download 128kbps Audio

HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Salaah al Budayr
Surah An’aam: Ayaah 58-111


Download 128kbps AudioWitr led by Sheikh Salaah al Budayr
Surahs Al'aa, Kafiroon, & IkhlaasDownload 128kbps Audio

Makkah Taraweeh - Night 27

1st Ten Rakah led by Sheikh Yassir Dosary
Surahs Mujadilah, Hashr, Mumtahinah & Saff


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surahs Jummah, Munafiqoon, Taghabun, Talaaq & Tahreem


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:

Madeenah Taraweeh - Night 27

1st Ten Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs Mujadilah, Hashr, Mumtahinah & Saff


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim
Surahs Jummah, Munafiqoon, Taghabun, Talaaq & Tahreem


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


27th Ramadan 1440 ~ 31st May 2019

Makkah 'Isha
(Surah Isra: Ayaah 9-15) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio27th Ramadan 1440 ~ 31st May 2019

Madeenah 'Isha
(Surahs Kahf: Ayaah 107-110 & Maryam: 96-98) Sheikh HameedDownload 128kbps Audio