Makkah Taraweeh - Night 19

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surah Nahl: Ayaah 53-1119


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs Nahl: Ayaah 120-128 & Isra: 1-48


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs ‘Asr, Nasr & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

Madeenah Taraweeh - Night 19

1st Ten Rakah led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim
Surah Nahl: Ayaah 53-1119


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh Salaah al Budayr
Surahs Nahl: Ayaah 120-128 & Isra: 1-48


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out TakbeerWitr led by Sheikh Salaah al Budayr
Surahs ‘Alaa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

19th Ramadan 1441 ~ 11th May 2020

Makkah 'Isha
(Surah Shura: Ayaah 47-53) Sheikh Humaid


Download 128kbps Audio


19th Ramadan 1441 ~ 11th May 2020

Madeenah 'Isha
(Surah An’aam: Ayaah 159-165) Sheikh QaasimDownload 128kbps Audio


19th Ramadan 1441 ~ 11th May 2020

Makkah Maghrib
(Surah Anfaal: Ayaah 24-29) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


19th Ramadan 1441 ~ 11th May 2020

Madeenah Maghrib
(Surah ) Sheikh 'Ali al Hudhaify


Download 128kbps Audio18th Ramadan 1441 ~ 11th May 2020

Makkah Fajr
(Surah Hadeed: 20-29) Sheikh Humaid


Download Audio


18th Ramadan 1441 ~ 11th May 2020

Madeenah Fajr 
(Surah Ghaafir: Ayaah 1-20) Sheikh Thubayty


Download Audio