11th Dhul Qadah 1435 ~ 5th September 2014

Makkah 'Isha
(Surah Nahl: Ayaah 77-87) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


11th Dhul Qadah 1435 ~ 5th September 2014

Madeenah 'Isha
(Surah Zumar: Ayaah 36-42) Sheikh Budayr


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


11th Dhul Qadah 1435 ~ 5th September 2014

Makkah Maghrib
(Surahs Takathur and Nasr) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


11th Dhul Qadah 1435 ~ 5th September 2014

Madeenah Maghrib
(Surah Baqarah: Ayaah 284-286) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


10th Dhul Qadah 1435 ~ 5th September 2014

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Khayyat


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
--------------------------------------
Salaah: Surahs 'Alaa and Ghashiya


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


10th Dhul Qadah 1435 ~ 5th September 2014

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh 'Ali al Hudhaify


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs Falaq and Nas


Download Audio: 128kbps


10th Dhul Qadah 1435 ~ 5th September 2014

Makkah Fajr
(Surah Sajdah & Insaan) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio10th Dhul Qadah 1435 ~ 5th September 2014

Madeenah Fajr
(Surah Naba and 'Abasa) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio