Sheikh Shuraim - 1416

Surah Baqarah: 238-261, by Sheikh Shuraim
Awesome

Salaatul Kusuf - Sheikh Shuraim (1420)

Salaatul Kusuf
Surah Al Kahf, led by Sheikh Shuraim
1420

22nd January 2010 - 7th Safar 1431

Madinah Isha
(Surat Yaseen 55-76) Sheikh Hudhaify

Download Audio


Windows Media(20 MB)
512Kb MPEG4

22nd January 2010 - 7th Safar 1431

Makkah Isha
(Surat At-Tariq wa Al-Bayyinah) Sheikh Ghamdi

Download Audio


Windows Media(20 MB)
512Kb MPEG4

22nd January 2010 - 7th Safar 1431

Madinah Maghrib
(Surat Al-Hashr 18-24) Sheikh Hudhaify

Download AudioWindows Media(21 MB)
512Kb MPEG4

Live Recordings - 20th Jan'10


Isha prayers by Sheikh HudhaifyDownload Audio

22nd January 2010 - 7th Safar 1431

Makkah Maghrib
(Surat Ad-Duha and Az-Zalzalah) Sheikh Mahir Al-Mu'ayqali
MashaAllah Amazing

Download AudioWindows Media(Low Qaulity 7 MB)
Windows Media(High Qaulity 57 MB)
512Kb MPEG4

22nd January 2010 ~ 6th Safar 1431

Madeenah Jumuah Salaat and Salaah
Sheikh Hussain ale Sheikh
Salaah

Download Audio (Save Target As)


Download Video (19 MB)

22nd January 2010 ~ 6th Safar 1431

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Saalih al Humaid
Salaah: Surahs 'Alaa and Ghashiya

Download Audio (Save Target As)


Download Video (23 MB)

22nd January 2010 ~ 6th Safar 1431

Madeenah Fajr
Surahs Sajdah and Insan, Sheikh Budayr


Download Audio (Save Target As)


Download Video (61 MB)

22nd January 2010 ~ 6th Safar 1431

Makkah Fajr
Surahs Sajdah and Insan, Sheikh Humaid


Download Audio (Save Target As)


Download Video (49 MB)