7th Shawwal 1438 ~ 30th June 2017

Makkah 'Isha
(Surah )Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


7th Shawwal 1438 ~ 30th June 2017

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


7th Shawwal 1438 ~ 30th June 2017

Makkah Maghrib
(Surah )Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio7th Shawwal 1438 ~ 30th June 2017

Madeenah Maghrib
(Surah ) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
6th Shawwal 1438 ~ 30th June 2017

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Faisal al Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah:


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


6th Shawwal 1438 ~ 30th June 2017

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Bu'ayjaan


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs 'Alaa & Ghaashiya


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


6th Shawwal 1438 ~ 30th June 2017

Makkah Fajr
(Surahs Sajdah and Insaan)Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


6th Shawwal 1438 ~ 30th June 2017

Madeenah Fajr
(Surahs Sajdah and Insaan) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio3rd Shawwal 1438 ~ 26th June 2017

Makkah 'Isha
(Surah Ra'd: Ayaah 19-26)Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


3rd Shawwal 1438 ~ 26th June 2017

Madeenah 'Isha
(Surahs Hashr: Ayaah 18-24 & Munafiqoon: 9-11) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


3rd Shawwal 1438 ~ 26th June 2017

Makkah Maghrib
(Surah Fussilat Ayaah 30-36)Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan

3rd Shawwal 1438 ~ 26th June 2017

Madeenah Maghrib
(Surah Baqarah: Ayaah 284-286) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan


2nd Shawwal 1438 ~ 26th June 2017

Makkah Fajr
(Surah Jinn)Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


2nd Shawwal 1438 ~ 26th June 2017

Madeenah Fajr
(Surah Ma'arij) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio2nd Shawwal 1438 ~ 25th June 2017

Makkah 'Isha
(Surah Ale 'Imraan Ayaah 102-105)Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


2nd Shawwal 1438 ~ 25th June 2017

Madeenah 'Isha
(Surahs Balad & Zalzalah) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


2nd Shawwal 1438 ~ 25th June 2017

Makkah Maghrib
(Surahs Hijr: Ayaah 45-50 & TaHa: 74-76)Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
2nd Shawwal 1438 ~ 25th June 2017

Madeenah Maghrib
(Surah Infitar) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio1st Shawwal 1438 ~ 24th June 2017

Makkah Maghrib
(Surah Baqarah: Ayaah 185-186)Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
Iftaar:


1st Shawwal 1438 ~ 24th June 2017

Madeenah Maghrib
(Surah Zumar Ayaah 53-66) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps AudioIftar

29th Ramadan 1438 ~ 24th June 2017

Makkah Fajr
(Surah Younus: Ayaah 93-109)Sheikh Humaid


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


29th Ramadan 1438 ~ 24th June 2017

Madeenah Fajr
(Surah ) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps AudioMakkah Tahajjud - Night 9

1st Six Rakah led by Sheikh Salaah Ba'Uthmaan


Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last Four Rakah led by Sheikh Sudais


Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


Witr led by Sheikh Sheikh Sudais

Surahs 'Alaa, Kafiroon, and Ikhlaas


Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

Madeenah Tahajjud - Night 9

1st Six Rakah led by Sheikh Muhammad Khaleel al Qaree


Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last Four Rakah led by Sheikh Ahmad al HudhaifyDownload Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


Witr led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs 'Alaa, Kafiroon, and Ikhlaas


Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

Makkah Taraweeh - Night 29

1st 14 Rakah led by Sheikh Bandar Baleela
Surahs Naba - Bayyinah


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 6 Rakah led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs Zalzalah - Nas


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:Khatam al Quran Du'a by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais


Download Audio: 32kbps | 128kbps

HD:

Madeenah Taraweeh - Night 29

1st Ten Rakah led by Sheikh Khaalid Muhanna
Surahs Naba - Taariq


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh Salaah al Budayr
Surahs 'Alaa - Nas


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

Khatam al Quraan by Sheikh Salaah al Budayr


Download Audio: 32kbps | 128kbps