1st Dhul Hijjah 1435 ~ 24th September 2014

Makkah 'Isha
(Surahs Duha and Teen) Sheikh Ghamdi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

1st Dhul Hijjah 1435 ~ 24th September 2014

Madeenah 'Isha
(Surah Baqarah: Ayaah 196-203) Sheikh Bu'ayjaan


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


1st Dhul Hijjah 1435 ~ 24th September 2014

Makkah Maghrib
(Surahs Feel and Quraysh) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


1st Dhul Hijjah 1435 ~ 24th September 2014

Madeenah Maghrib
(Surahs Balad and Teen) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


29th Dhul Qadah 1435 ~ 24th September 2014

Makkah Fajr
(Surahs Naziat and Infitar) Sheikh Humaid


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio29th Dhul Qadah 1435 ~ 24th September 2014

Madeenah Fajr
(Surahs Fajr and Balad) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio