31st January 2011 - 28th Safar 1432

Madinah Isha
(
Surah) Sheikh HudaifyDownload Audio

31st January 2011 ~ 28th Safar 1432

Makkah 'Isha
(Surah Dhariyaat 41-60) Sheikh TaalibDownload Audio


Windows Media (26.5 MB)
512Kb MPEG4

31st January 2011 - 28th Safar 1432

Madinah Maghrib
(Surah)Sheikh Qasim
Download Audio

31st January 2011 - 28th Safar 1432

Makkah Maghrib
(Surah Al-Isra 9-17) Sheikh Mahir Al Mu'ayqali
Download Audio


Windows Media (59MB)
512Kb MPEG4

31st January 2011 ~ 27th Safar 1432

Madeenah Fajr
(Surah Ghafir 51-68) Sheikh Budayr


Download Audio


Windows Media (39.8
MB)
512Kb MPEG4

31st January 2011 ~ 27th Safar 1432

Makkah Fajr
(Surah Ale 'Imraan 186-200) Sheikh Ghazzawi


Download Audio


Windows Media (39.1 MB)
512Kb MPEG4