1st January 2011 ~ 27th Muharram 1432

Madeenah Isha
(Surahs Kahf and Mariyam end) Sheikh Hudhaify


Download Audio


Windows Media (25.5 MB)
512Kb MPEG4

1st January 2011 ~ 27th Muharram 1432

Makkah 'Isha
(Surah Naml end) Sheikh Ghazzawi


Download Audio


Windows Media (23.8 MB)
512Kb MPEG4

1st January 2011 ~ 27th Muharram 1432

Madeenah Maghrib
(Surah Nisa 110-115) Sheikh Qasim


Download Audio


Windows Media (21.4 MB)
512Kb MPEG4

1st January 2011 ~ 27th Muharram 1432

Makkah Maghrib
(Surahs Bayyinah and Zalzalah)
Sheikh Sudais


Download Audio


Windows Media (24.7 MB)
512Kb MPEG4

1st January 2011 ~ 26th Muharram 1432

Madeenah Fajr
(Surah Yaseen 55-83) Sheikh Hudhaify


Download Audio


Windows Media (42.8
MB)
512Kb MPEG4

1st January 2011 ~ 26th Muharram 1432

Makkah Fajr
(Surah Jathiya 1-15) Sheikh Juhany


Download Audio


Windows Media (46.3 MB)
512Kb MPEG4