Sheikh Shuraim 1st Nov 2010

at Jsmine apt Masjid Mumbai,India.

Sheikh Shuraim speaking at Jasmine apt Masjid after ZuhaSheikh Shuraim in Jsmine apt Masjid - Translation of his SpeechSheikh Shuraim going back from Jsmine appt. MasjidVideos sent by Brother Naqeeb Khan
JazakAllah .
please remember brother Naqeeb Khan in your daus

3rd November 2010 - 27th Dhul Qa'dah 1431

Makkah Isha
(Surat An-Nahl 120-128) Sheikh Ale Talib

Download AudioHIgh Qaulity


Windows Media(25.6 MB)
512Kb MPEG4

3rd November 2010 - 27th Dhul Qa'dah 1431

Madinah Maghrib
(Surat Al-A'raf 180-188) Sheikh Qasim

Download Audio


Windows Media(24.5 MB)
512Kb MPEG4

3rd November 2010 - 27th Dhul Qa'dah 1431

Makkah Maghrib
(Surat Al-Maida 97-102) Sheikh Sudais

Download AudioHigh Qaulity


Windows Media(21.7 MB)
512Kb MPEG4

3rd November 2010 ~ 26th Dhul Qadah 1431

Makkah Fajr
(Surahs Rad 36-43 and Nahl: 120-128) Sheikh Ghamdi


Download Audio

Windows Media (35.4 MB)
512Kb MPEG4

3rd November 2010 - 26th Dhul Qa'dah 1431

Madinah Fajr
(Surat Al-Baqarah 272-181) Sheikh Budair


Download Audio


Windows Media(29.4 MB)
512Kb MPEG4