Makkah Taraweeh - Night 28

1st 6 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs Qamar, Rahmaan, & Waqi’ah


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Yassir Dosary
Surahs Hadeed & Mujadilah


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out TakbeerNo comments: