12th Muharram 1436 ~ 4th November 2014

Makkah 'Isha
(Surah Baqarah: Ayaah 104-113)Sheikh Ghamdi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


12th Muharram 1436 ~ 4th November 2014

Madeenah 'Isha
(Surah Anbiya: Ayaah 83-90) Sheikh Budayr


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio12th Muharram 1436 ~ 4th November 2014

Makkah Maghrib
(Surah An'aam: Ayaah 122-127) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


12th Muharram 1436 ~ 4th November 2014

Madeenah Maghrib
(Surahs Takathur and Feel) Sheikh Qaasim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan by Sheikh 'Ashraf Afeefi

11th Muharram 1436 ~ 4th November 2014

Makkah Fajr
(Surah Baqarah: Ayaah 243-252) Sheikh Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan by Sheikh Hamd Daghreeree

11th Muharram 1436 ~ 4th November 2014

Madeenah Fajr
(Surahs Naba and Infitar) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan by Sheikh 'Umar Yusuf Kamal