16th Shaban 1441 ~ 8th April 2020

Makkah 'Isha
(Surah Ibraheem: Ayaah 23-30) Sheikh Shuraim


Download 128kbps Audio


16th Shaban 1441 ~ 8th April 2020

Madeenah 'Isha
(Surahs Shams & Layl) Sheikh MuhannaDownload 128kbps Audio


16th Shaban 1441 ~ 8th April 2020

Makkah Maghrib
(Surahs Isra: Ayaah 110-111 & Kahf: 109-110) Sheikh Shuraim


Download 128kbps Audio


16th Shaban 1441 ~ 8th April 2020

Madeenah Maghrib
(Surahs Falaq & Nas) Sheikh 'Ali al Hudhaify


Download 128kbps Audio15th Shaban 1441 ~ 8th April 2020

Makkah Fajr
(Surah Hujuraat: Ayaah 6-18) Sheikh Shuraim


Download Audio


15th Shaban 1441 ~ 8th April 2020

Madeenah Fajr 
(Surah Fatir: Ayaah 11-24) Sheikh Qaasim


Download Audio


15th Shaban 1441 ~ 7th April 2020

Makkah 'Isha
(Surahs Inshiqaaq & Taariq) Sheikh Ghazzawi


Download 128kbps Audio


15th Shaban 1441 ~ 7th April 2020

Madeenah 'Isha
(Surahs Sharh & ‘Adiyaat) Sheikh MuhannaDownload 128kbps Audio


15th Shaban 1441 ~ 7th April 2020

Makkah Maghrib
(Surah Baqarah: Ayaah 151-157) Sheikh Ghazzawi


Download 128kbps Audio


15th Shaban 1441 ~ 7th April 2020

Madeenah Maghrib
(Surahs Taariq & Takathur) Sheikh 'Ali al Hudhaify


Download 128kbps Audio