Makkah & Madinah Live & Mushaf 1440

19th Shawwal 1440 ~ 21st June 2019

Makkah 'Isha
(Surah Yunus: Ayaah 6-16) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio19th Shawwal 1440 ~ 21st June 2019

Madeenah 'Isha
(Surah Ahzaab: Ayaah 56-71) Sheikh HudhaifyDownload 128kbps Audio


19th Shawwal 1440 ~ 21st June 2019

Makkah Maghrib
(Surah Qamar: Ayaah 41-55) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio


19th Shawwal 1440 ~ 21st June 2019

Madeenah Maghrib
(Surah Baqarah: Ayaah 284-286) Sheikh Hameed


Download 128kbps Audio18th Shawwal 1440 ~ 21st June 2019

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Faisal al Ghazzawi


Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surah


Download 128kbps Audio


18th Shawwal 1440 ~ 21st June 2019

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Hudhaify
Download 128kbps Audio------------------------------------------------------------------
Salaah: Surahs 'Alaa & Ghaashiya


Download 128kbps Audio


18th Shawwal 1440 ~ 21st June 2019

Makkah Fajr
(Surahs Qiyaamah & Taariq) Sheikh Ghazzawi


Download Audio
18th Shawwal 1440 ~ 21st June 2019

Madeenah Fajr 
(Surahs Sajdah & Insaan)Sheikh Hudhaify


Download Audio


16th Shawwal 1440 ~ 18th June 2019

Makkah 'Isha
(Surah Fussilat: Ayaah 19-32) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio16th Shawwal 1440 ~ 18th June 2019

Madeenah 'Isha
(Surah Mutaffifeen) Sheikh HudhaifyDownload 128kbps Audio


16th Shawwal 1440 ~ 18th June 2019

Makkah Maghrib
(Surah Shu’ara: Ayaah 208-227) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio


16th Shawwal 1440 ~ 18th June 2019

Madeenah Maghrib
(Surahs Zalzalah & 'Adiyat) Sheikh Hameed


Download 128kbps Audio15th Shawwal 1440 ~ 18th June 2019

Makkah Fajr
(Surah Mu’minoon: Ayaah 84-118) Sheikh Mu'ayqali


Download Audio
15th Shawwal 1440 ~ 18th June 2019

Madeenah Fajr 
(Surah Dhariyaat)Sheikh Hudhaify


Download Audio


15th Shawwal 1440 ~ 17th June 2019

Makkah 'Isha
(Surah Naml: Ayaah 69-88) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio15th Shawwal 1440 ~ 17th June 2019

Madeenah 'Isha
(Surahs Fajr & Zalzalah) Sheikh HudhaifyDownload 128kbps Audio


15th Shawwal 1440 ~ 17th June 2019

Makkah Maghrib
(Surah Isra: Ayaah 13-22) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio


15th Shawwal 1440 ~ 17th June 2019

Madeenah Maghrib
(Surahs Feel & Quraysh) Sheikh Hameed


Download 128kbps Audio11th Shawwal 1440 ~ 13th June 2019

Makkah 'Isha
(Surah Ahzaab: Ayaah 56-62) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio11th Shawwal 1440 ~ 13th June 2019

Madeenah 'Isha
(Surahs Yaseen: Ayaah 68-83 & Infitaar) Sheikh Bu'ayjaanDownload 128kbps Audio


11th Shawwal 1440 ~ 13th June 2019

Makkah Maghrib
(Surahs Noor: Ayaah 34-35 & Talaaq: 12) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio


11th Shawwal 1440 ~ 13th June 2019

Madeenah Maghrib
(Surahs Feel & Quraysh) Sheikh Hudhaify


Download 128kbps Audio10th Shawwal 1440 ~ 13th June 2019

Makkah Fajr
(Surah Waqi’ah: Ayaah 1-56) Sheikh Mu'ayqali


Download Audio
10th Shawwal 1440 ~ 13th June 2019

Madeenah Fajr 
(Surah Toor: Ayaah 1-49)Sheikh Hudhaify


Download Audio


10th Shawwal 1440 ~ 12th June 2019

Makkah 'Isha
(Surah Qasas: Ayaah 58-70) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio10th Shawwal 1440 ~ 12th June 2019

Madeenah 'Isha
(Surah Ma’idah: Ayaah 15-26) Sheikh Bu'ayjaanDownload 128kbps Audio


10th Shawwal 1440 ~ 12th June 2019

Makkah Maghrib
(Surahs Taariq & ‘Alaa: Ayaah 10-19) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio


10th Shawwal 1440 ~ 12th June 2019

Madeenah Maghrib
(Surah Ibraheem: Ayaah 32-41) Sheikh Hudhaify


Download 128kbps Audio6th Shawwal 1440 ~ 8th June 2019

Makkah Maghrib
(Surah Haqqah: Ayaah 13-37) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio


6th Shawwal 1440 ~ 8th June 2019

Madeenah Maghrib
(Surah Takathur & Ma’un) Sheikh Hudhaify


Download 128kbps Audio5th Shawwal 1440 ~ 8th June 2019

Makkah Fajr
(Surah Anfaal: Ayaah 20-29) Sheikh Baleelah


Download Audio
5th Shawwal 1440 ~ 8th June 2019

Madeenah Fajr 
(Surah Yaseen: Ayaah 55-83)Sheikh Hudhaify


Download Audio


5th Shawwal 1440 ~ 7th June 2019

Makkah 'Isha
(Surah Furqaan: Ayaah 61-77) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio5th Shawwal 1440 ~ 7th June 2019

Madeenah 'Isha
(Surah Anbiya: Ayaah 97-112) Sheikh Bu'ayjaanDownload 128kbps Audio


5th Shawwal 1440 ~ 7th June 2019

Makkah Maghrib
(Surah Noor: Ayaah 41-46) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio