9th Ramadan 1436 ~ 25th June 2015

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


9th Ramadan 1436 ~ 25th June 2015

Makkah Maghrib
(Surah ) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan

9th Ramadan 1436 ~ 25th June 2015

Madeenah Maghrib
(Surah ) Sheikh HameedDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
8th Ramadan 1436 ~ 25th June 2015

Makkah Fajr
(Surah Baqarah: Ayaah 258-264) Sheikh Humaid


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


8th Ramadan 1436 ~ 25th June 2015

Madeenah Fajr
(Surah Fatir: Ayaah 1-11) Sheikh Thubayty


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioMakkah Taraweeh - Night 8

1st Ten Rakah led by Sheikh Yaser Dosary


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh Khaalid al Ghamdi


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out TakbeerWitr led by Sheikh Khaalid al Ghamdi


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps

Madeenah Taraweeh - Night 8

1st Ten Rakah led by Sheikh Khaalid al Muhanna


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

Witr led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps

8th Ramadan 1436 ~ 24th June 2015

Makkah 'Isha
(Surah Ibraheem: Ayaat 35-47) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio