13th Dhul Hijjah 1439 ~ 23rd August 2018

Makkah 'Isha
(Surahs Nahl: Ayaah 91-92 & Tahreem: 8) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio13th Dhul Hijjah 1439 ~ 23rd August 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Ahzaab: Ayaah 56-71 ) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


13th Dhul Hijjah 1439 ~ 23rd August 2018

Makkah Maghrib
(Surah Baqarah: Ayaah 198-203) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio
Download 128kbps Audio

13th Dhul Hijjah 1439 ~ 23rd August 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Kahf: Ayaah 107-110 & Maryam: 96-98) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


12th Dhul Hijjah 1439 ~ 23rd August 2018

Makkah Fajr
(Surah Naml: Ayaah 59-66) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


12th Dhul Hijjah 1439 ~ 23rd August 2018

Madeenah Fajr 
(Surah Tahreem) Sheikh Thubayty


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio