17th Muharram 1440 ~ 26th September 2018

Makkah 'Isha
(Surahs Shams & Teen) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio17th Muharram 1440 ~ 26th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Mutaffifeen) Sheikh HameedDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


17th Muharram 1440 ~ 26th September 2018

Makkah Maghrib
(Surahs Ankaboot: Ayaah 60-69 & Luqmaan: 33-34)Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

17th Muharram 1440 ~ 26th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Taariq & ‘Asr) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
mag

16th Muharram 1440 ~ 26th September 2018

Makkah Fajr
(Surah Anbiya: Ayaah 51-82) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


16th Muharram 1440 ~ 26th September 2018

Madeenah Fajr 
(Surah Waqi’ah: Ayaah 27-96) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

16th Muharram 1440 ~ 25th September 2018

Makkah 'Isha
(Surah Hujuraat: Ayaah 11-18) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio16th Muharram 1440 ~ 25th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Hijr: Ayaah 80-99) Sheikh HameedDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


16th Muharram 1440 ~ 25th September 2018

Makkah Maghrib
(Surahs Nasr & Ikhlaas)Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

16th Muharram 1440 ~ 25th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Teen & Quraysh) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
mag