26th Ramadan 1443 ~ 27th April 2022

Makkah Fajr
(Surah Nahl: Ayaah 111-128) Sheikh Humaid


Download 128kbps Audio

26th Ramadan 1443 ~ 27th April 2022

Madeenah Fajr
(Surah Yunus: Ayaah 1-10) Sheikh Bu'ayjaanDownload 128kbps Audio

Makkah Tahajjud ~ Night 6

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Fussilat: Ayaah 19-54 & Shura


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surah Zukhruf


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


Witr led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs ‘Alaa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

Madeenah Tahajjud ~ Night 6

1st 6 Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surah


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surah Zukhruf


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:


Witr led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs 'Alaa, Kafiroon, and Ikhlaas


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:


Makkah Taraweeh - Night 26

1st 6 Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surahs Zumar: Ayaah 41-75 & Ghaafir: 1-55


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Dosary
Surahs Ghaafir: Ayaah 56-85 & Fussilat: 1-18


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Madeenah Taraweeh - Night 26

1st 6 Rakah led by Sheikh Khaalid al Muhanna
Surahs Zumar: Ayaah 53-75 & Ghaafir: 1-55


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim
Surahs Ghaafir: Ayaah 56-85 & Fussilat: 1-18


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD: