25th Safar 1438 ~ 25th November 2016

Makkah Fajr
(Surahs Sajdah and Insaan) Sheikh Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

25th Safar 1438 ~ 25th November 2016

Madeenah Fajr
(Surahs Sajdah and Insaan) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

25th Safar 1438 ~ 24th November 2016

Makkah 'Isha
(Surahs Shura: Ayaah 47-53 & Teen)Sheikh GhamdiDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


25th Safar 1438 ~ 24th November 2016

Makkah Maghrib
(Surah Naml: Ayaah 69-79)Sheikh GhamdiDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


25th Safar 1438 ~ 24th November 2016

Madeenah Maghrib
(Surahs Layl & Duha) Sheikh Hudhaify
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio