Makkah Taraweeh - Night 13

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Anfaal: Ayaah 41-75 & Tawbah: 1-27


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surah Tawbah: Ayaah 28-59


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs ‘Alaa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

Madeenah Taraweeh - Night 13

1st Ten Rakah led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim
Surahs Anfaal: Ayaah 41-75 & Tawbah: 1-27


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh Salaah al Budayr
Surah Tawbah: Ayaah 28-60


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out TakbeerWitr led by Sheikh Salaah al Budayr
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

13th Ramadan 1441 ~ 5th May 2020

Makkah 'Isha
(Surah Mu’minoon: Ayaah 1-16) Sheikh Humaid


Download 128kbps Audio


13th Ramadan 1441 ~ 5th May 2020

Madeenah 'Isha
(Surah Baqarah Ayaah 284-286) Sheikh Bu'ayjaanDownload 128kbps Audio


13th Ramadan 1441 ~ 5th May 2020

Makkah Maghrib
(Surah Yaseen: Ayaah 76-83) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


13th Ramadan 1441 ~ 5th May 2020

Madeenah Maghrib
(Surahs Takathur & Nasr) Sheikh 'Ali al Hudhaify


Download 128kbps Audio12th Ramadan 1441 ~ 5th May 2020

Makkah Fajr
(Surah Hujuraat: Ayaah 1-13) Sheikh Humaid


Download Audio


12th Ramadan 1441 ~ 5th May 2020

Madeenah Fajr 
(Surah Zumar: Ayaah 8-26) Sheikh Thubayty


Download Audio


Makkah Taraweeh - Night 12

1st 6 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surah A’raaf: Ayaah 142-200


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Yasir Dosary
Surahs A’raaf: Ayaah 201-206 & Anfaal: 1-40Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer
HD:Witr led by Sheikh Yasir Dosary
Surahs Kawthar, Nasr, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

Madeenah Taraweeh - Night 12

1st 6 Rakah led by Sheikh Khaalid al Muhanna
Surah A’raaf: Ayaah 142-200


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs A’raaf: Ayaah 201-206 & Anfaal: 1-40


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:


Witr led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs Kawthar, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD: