14th Ramadan 1437 ~ 18th June 2016

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh Taalib



Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio



14th Ramadan 1437 ~ 18th June 2016

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh Ale Sheikh




Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio



14th Ramadan 1437 ~ 18th June 2016

Makkah Maghrib
(Surah ) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio



Adhaan by Sheikh Sa'eed Fallaatah



14th Ramadan 1437 ~ 18th June 2016

Madeenah Maghrib
(Surah ) Sheikh Bu'ayjaan



Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio



Adhaan by Sheikh 'Abdul Majeed as Surayhi


13th Ramadan 1437 ~ 18th June 2016

Makkah Fajr
(Surah ) Sheikh Humaid


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio



13th Ramadan 1437 ~ 18th June 2016

Madeenah Fajr
(Surah Saff) Sheikh Hameed



Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio



Makkah Taraweeh - Night 13

1st Ten Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh Bandar Baleela


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:



Witr led by Sheikh Bandar Baleela


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps

Madeenah Taraweeh - Night 13

1st Ten Rakah led by Sheikh 'Ali al Hudhaify



Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


Witr led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps