8th Sha'baan 1440 ~ 12th April 2019

Makkah 'Isha
(Surahs Shams & Sharh) Sheikh Ghazzawi


Download 128kbps Audio8th Sha'baan 1440 ~ 12th April 2019

Madeenah 'Isha
(Surahs Duha & Sharh) Sheikh BudayrDownload 128kbps Audio


8th Sha'baan 1440 ~ 12th April 2019

Makkah Maghrib
(Surahs Ma’un & Kawthar) Sheikh Ghazzawi


Download 128kbps Audio


8th Sha'baan 1440 ~ 12th April 2019

Madeenah Maghrib
(Surahs Sharh & Takathur) Sheikh Qaasim


Download 128kbps Audio7th Sha'baan 1440 ~ 12th April 2019

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Usaamah Khayyat


Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surah Baqarah: Ayaah 284-286


Download 128kbps Audio


7th Sha'baan 1440 ~ 12th April 2019

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Ale Sheikh


Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs


Download 128kbps Audio


7th Sha'baan 1440 ~ 12th April 2019

Makkah Fajr
(Surahs Taariq & Teen) Sheikh Baleelah


Download Audio


7th Sha'baan 1440 ~ 12th April 2019

Madeenah Fajr 
(Surah Rahmaan)Sheikh Hudhaify


Download Audio