4th Dhul Qadah 1434 ~ 9th September 2013

Makkah 'Isha
(Surah Burooj) Sheikh Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


4th Dhul Qadah 1434 ~ 9th September 2013

Madeenah 'Isha
(Surah Taghabun: Ayaah 1-13) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


4th Dhul Qadah 1434 ~ 9th September 2013

Makkah Maghrib
(Surah Ahzaab: Ayaah 38-48) Sheikh Ghamdi
Awesome


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


4th Dhul Qadah 1434 ~ 9th September 2013

Madeenah Maghrib
(Surahs Humazah and Takathur) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


3rd Dhul Qadah 1434 ~ 9th September 2013

Makkah Fajr
(Surahs Isra: Ayaah 94-111 and Noor: 62-64) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
3rd Dhul Qadah 1434 ~ 9th September 2013

Madeenah Fajr
(Surahs Furqaan: Ayaah 61-77 and Yaseen: 77-83) Sheikh Thubayty


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio