24th Ramadan 1437 ~ 28th June 2016

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


24th Ramadan 1437 ~ 28th June 2016

Makkah Maghrib
(Surah ) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan


24th Ramadan 1437 ~ 28th June 2016

Madeenah Maghrib
(Surah ) Sheikh Bu'ayjaan
Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan

24th Ramadan 1437 ~ 28th June 2016

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh Ale SheikhDownload 128kbps Audio


23rd Ramadan 1437 ~ 28th June 2016

Madeenah Fajr
(Surah ) Sheikh BudayrDownload 32kbps Audio
Download 128kbps AudioMakkah Tahajjud - Night 3

1st Six Rakah led by Sheikh Bandar Baleela


Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last Four Rakah led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais


Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


Witr led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps

Madeenah Tahajjud - Night 3

1st Six Rakah led by Sheikh Muhammad Khaleel al Qaree


Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last Four Rakah led by Sheikh Salaah al Budayr


Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


Witr led by Sheikh Salaah al Budayr


Download 32 kbps Audio
Download 128 kbps Audio

Makkah Taraweeh - Night 23

1st Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer