1st Safar 1440 ~ 9th October 2018

Makkah 'Isha
(Surah Ibraheem: Ayaah 1-12) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio



1st Safar 1440 ~ 9th October 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Zukhruf: Ayaah 67-89) Sheikh Qaasim



Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


1st Safar 1440 ~ 9th October 2018

Makkah Maghrib
(Surahs Zalzalah & Takathur)Sheikh Juhany



Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

1st Safar 1440 ~ 9th October 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Baqarah: Ayaah 284-286 & Nahl: 125-128) Sheikh Bu'ayjaan



Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


29th Muharram 1440 ~ 9th October 2018

Makkah Fajr
(Surah Rahmaan: Ayaah 1-45) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


29th Muharram 1440 ~ 9th October 2018

Madeenah Fajr 
(Surah Baqarah: Ayaah 267-281) Sheikh Thubayty


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio