17th Ramadan 1437 ~ 21st June 2016

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh TaalibDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio17th Ramadan 1437 ~ 21st June 2016

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh Bu'ayjaan
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio17th Ramadan 1437 ~ 21st June 2016

Makkah Maghrib
(Surah Anfaal: Ayaah 24-29) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan by Sheikh Hamd Daghreeree

Download 128kbps Audio

17th Ramadan 1437 ~ 21st June 2016

Madeenah Maghrib
(Surahs Duha and Sharh) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan by Sheikh Usaamah Akhdar

Download 128kbps Audio

16th Ramadan 1437 ~ 21st June 2016

Makkah Fajr
(Surah ) Sheikh Humaid


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio16th Ramadan 1437 ~ 21st June 2016

Madeenah Fajr
(Surah ) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps AudioMakkah Taraweeh - Night 16

1st Ten Rakah led by Sheikh Salaah Ba'Uthmaan


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al JuhanyDownload Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr + Du'a led by Sheikh 'Abdullah al Juhany


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps

Madeenah Taraweeh - Night 16

1st Ten Rakah led by Sheikh 'Ali al HudhaifyDownload Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh Muhammad Khaleel al QareeDownload Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer
Witr + Du'a led by Sheikh Hussain ale SheikhDownload Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps