18th Muharram 1440 ~ 28th September 2018

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Saud ash Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs 'Alaa & Ghashiya


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


18th Muharram 1440 ~ 28th September 2018

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Thubaity


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs 'Alaa & Ghashiya


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


18th Muharram 1440 ~ 28th September 2018

Makkah Fajr
(Surahs Sajdah & Insaan) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


18th Muharram 1440 ~ 28th September 2018

Madeenah Fajr 
(Surahs Sajdah & Insaan) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

18th Muharram 1440 ~ 27th September 2018

Makkah 'Isha
(Surah Shura: Ayaah 25-35) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio18th Muharram 1440 ~ 27th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Tahreem: Ayaah 6-12) Sheikh HameedDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


18th Muharram 1440 ~ 27th September 2018

Makkah Maghrib
(Surahs Kawthar & Ikhlaas)Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

18th Muharram 1440 ~ 27th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surah Ahzaab: Ayaah 56-71) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
mag

17th Muharram 1440 ~ 26th September 2018

Makkah 'Isha
(Surahs Shams & Teen) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio17th Muharram 1440 ~ 26th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Mutaffifeen) Sheikh HameedDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


17th Muharram 1440 ~ 26th September 2018

Makkah Maghrib
(Surahs Ankaboot: Ayaah 60-69 & Luqmaan: 33-34)Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

17th Muharram 1440 ~ 26th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Taariq & ‘Asr) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
mag

16th Muharram 1440 ~ 26th September 2018

Makkah Fajr
(Surah Anbiya: Ayaah 51-82) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


16th Muharram 1440 ~ 26th September 2018

Madeenah Fajr 
(Surah Waqi’ah: Ayaah 27-96) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

16th Muharram 1440 ~ 25th September 2018

Makkah 'Isha
(Surah Hujuraat: Ayaah 11-18) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio16th Muharram 1440 ~ 25th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Hijr: Ayaah 80-99) Sheikh HameedDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


16th Muharram 1440 ~ 25th September 2018

Makkah Maghrib
(Surahs Nasr & Ikhlaas)Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

16th Muharram 1440 ~ 25th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Teen & Quraysh) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
mag

15th Muharram 1440 ~ 24th September 2018

Makkah 'Isha
(Surah Shu’ara: Ayaah 205-227) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio15th Muharram 1440 ~ 24th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Hijr: Ayaah 1-25) Sheikh HameedDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


15th Muharram 1440 ~ 24th September 2018

Makkah Maghrib
(Surahs Bayyinah & Humazah)Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

15th Muharram 1440 ~ 24th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surah Waqi'ah: Ayaah 75-96) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
mag

14th Muharram 1440 ~ 24th September 2018

Makkah Fajr
(Surah Fatir: Ayaah 1-14) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


14th Muharram 1440 ~ 24th September 2018

Madeenah Fajr 
(Surah Rahmaan) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

14th Muharram 1440 ~ 23rd September 2018

Makkah 'Isha
(Surah Noor: Ayaah 35-40) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio14th Muharram 1440 ~ 23rd September 2018

Madeenah 'Isha
(Surahs ‘Alaa & Ghashiya) Sheikh HameedDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


14th Muharram 1440 ~ 23rd September 2018

Makkah Maghrib
(Surah Infitaar)Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

14th Muharram 1440 ~ 23rd September 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Ahzaab: Ayaah 70-73 & Dhariyaat: 55-60) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
mag

12th Muharram 1440 ~ 22nd September 2018

Makkah Fajr
(Surah Ma’idah: Ayaah 105-120) Sheikh Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


12th Muharram 1440 ~ 22nd September 2018

Madeenah Fajr 
(Surah Fussilat: Ayaah 1-29) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

12th Muharram 1440 ~ 21st September 2018

Makkah 'Isha
(Surah Furqaan: Ayaah 21-39) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio12th Muharram 1440 ~ 21st September 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Takweer) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


12th Muharram 1440 ~ 21st September 2018

Makkah Maghrib
(Surahs Nazi’at: Ayaah 27-46 & ‘Abasa: 33-42)Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

12th Muharram 1440 ~ 21st September 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Duha & Sharh) Sheikh HameedDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
mag

12th Muharram 1440 ~ 21st September 2018

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Faisal al Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs ‘Alaa & Ghashiya


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


12th Muharram 1440 ~ 21st September 2018

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs ‘Alaa & Ghashiya


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


9th Muharram 1440 ~ 18th September 2018

Makkah 'Isha
(Surah Hud: Ayaah 36-49) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio9th Muharram 1440 ~ 18th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Furqaan: Ayaah 61-77 ) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


9th Muharram 1440 ~ 18th September 2018

Makkah Maghrib
(Surahs Zalzalah & Qari'ah) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

9th Muharram 1440 ~ 18th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Feel & Quraysh ) Sheikh HameedDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
mag

8th Muharram 1440 ~ 18th September 2018

Makkah Fajr
(Surah Mulk) Sheikh Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


8th Muharram 1440 ~ 18th September 2018

Madeenah Fajr 
(Surah Baqarah: Ayaah 254-263) Sheikh Bu'ayjaan


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

8th Muharram 1440 ~ 17th September 2018

Makkah 'Isha
(Surah Furqaan: Ayaah 61-77) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio8th Muharram 1440 ~ 17th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surahs Infitaar & Zalzalah) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


8th Muharram 1440 ~ 17th September 2018

Makkah Maghrib
(Surah Mutaffifeen: Ayaah 18-36) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

8th Muharram 1440 ~ 17th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Ale ‘Imraan: Ayaah 26-27 & Hadeed: 20) Sheikh BudayrDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
mag

6th Muharram 1440 ~ 15th September 2018

Makkah 'Isha
(Surahs Qadr & Zalzalah) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio6th Muharram 1440 ~ 15th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Rahmaan: Ayaah 46-78) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


6th Muharram 1440 ~ 15th September 2018

Makkah Maghrib
(Surah Dukhaan: Ayaah 38-59) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

6th Muharram 1440 ~ 15th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surah Fatir: Ayaah 1-7) Sheikh BudayrDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


5th Muharram 1440 ~ 15th September 2018

Makkah Fajr
(Surah Younus: Ayaah 1-21) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


5th Muharram 1440 ~ 15th September 2018

Madeenah Fajr 
(Surah Ale ‘Imraan: Ayaah 185-200) Sheikh Bu'ayjaan


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

5th Muharram 1440 ~ 14th September 2018

Makkah 'Isha
(Surahs Takweer & Teen) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio5th Muharram 1440 ~ 14th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Yaseen: Ayaah 71-83) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


5th Muharram 1440 ~ 14th September 2018

Makkah Maghrib
(Surah Nisa: Ayaah 79-83) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

5th Muharram 1440 ~ 14th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surah Nazi’at: Ayaah 27-46) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


4th Muharram 1440 ~ 14th September 2018

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Maahir al Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs ‘Alaa & Ghashiya


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio