26th Safar 1438 ~ 26th November 2016

Makkah Fajr
(Surah Ahzaab: Ayaah 53-73) Sheikh Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

26th Safar 1438 ~ 26th November 2016

Madeenah Fajr
(Surah Najm: Ayaah 1-42) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

26th Safar 1438 ~ 25th November 2016

Makkah 'Isha
(Surah Baqarah: Ayaah 132-141)Sheikh GhamdiDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


26th Safar 1438 ~ 25th November 2016

Madeenah 'Isha
(Surah Fussilat: Ayaah 30-36) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio26th Safar 1438 ~ 25th November 2016

Makkah Maghrib
(Surah Baqarah: Ayaah 124-131)Sheikh GhamdiDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


26th Safar 1438 ~ 25th November 2016

Madeenah Maghrib
(Surahs Falaq & Nas) Sheikh Hudhaify
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio25th Safar 1438 ~ 25th November 2016

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Talib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: SurahsDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio25th Safar 1438 ~ 25th November 2016

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Ale Sheikh


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surah


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio