28th Ramadan 1443 ~ 29th April 2022

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh 'Abdullah al Juhany


Download 128kbps Audio

--------------------------------------
Salaah: Surahs ‘Asr & Nasr


Download 128kbps Audio

28th Ramadan 1443 ~ 29th April 2022

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Bu'ayjaan


Download 128kbps Audio

------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs ‘Alaa & Ghashiya


Download 128kbps Audio

28th Ramadan 1443 ~ 29th April 2022

Makkah Fajr
(Surah Muzzamil) Sheikh Humaid


Download 128kbps Audio

28th Ramadan 1443 ~ 29th April 2022

Madeenah Fajr
(Surahs Layl & Duha) Sheikh ThubaytyDownload 128kbps Audio

Makkah Tahajjud ~ Night 8

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Mulk through Muzzamil


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs Muddathir through Nazi’at


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


Witr led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

Madeenah Tahajjud ~ Night 8

1st 6 Rakah led by Sheikh Khaalid al Muhanna
Surahs Mulk through Muzzamil


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim
Surahs Muddathir through Nazi’at


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:


Witr led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:


Makkah Taraweeh - Night 28

1st 6 Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surahs Hadeed through Jumu'ah

Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Dosary
Surahs Munafiqoon through Tahreem


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Madeenah Taraweeh - Night 28

1st 6 Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed
Surahs Hadeed: Ayaah 18-29 through Jumu'ah


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs Munafiqoon through Tahreem


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:


28th Ramadan 1443 ~ 28th April 2022

Makkah 'Isha
(Surah TaHa Ayaah 1-8 & Surah Ankaboot Ayaah 47-49 ) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio

28th Ramadan 1443 ~ 28th April 2022

Madeenah 'Isha
(Surahs Falaq & Nas) Sheikh Ahmad al HudhaifyDownload 128kbps Audio

28th Ramadan 1443 ~ 28th April 2022

Makkah Maghrib
(Surah ) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio

28th Ramadan 1443 ~ 28th April 2022

Madeenah Maghrib
(Surahs Balad & Humazah) Sheikh Hameed


Download 128kbps Audio