1st Dhul Qadah 1433 ~ 16th September 2012

Makkah 'Isha
(Surah Baqarah: Ayaah 274-281) Sheikh Shuraim


Download Audio


1st Dhul Qadah 1433 ~ 16th September 2012

Madeenah 'Isha
(Surah Ar Room: Ayaah 38-45) Sheikh Budayr


Download Audio


1st Dhul Qadah 1433 ~ 16th September 2012

Makkah Maghrib
(Surah Toor: Ayaah 1-20) Sheikh Ghazzawi


Download Audio


1st Dhul Qadah 1433 ~ 16th September 2012

Madeenah Maghrib
(Surahs Hijr: Ayaah 94-99 and Kawthar) Sheikh Budayr


Download Audio


29th Shawwal 1433 ~ 16th September 2012

Makkah Fajr
(Surah Yusuf: Ayaah 22-34) Sheikh Ghamdi


Download Audio


29th Shawwal 1433 ~ 16th September 2012

Madeenah Fajr
(Surah Naml: Ayaah 1-19) Sheikh Budayr


Download Audio