27th Rajab 1439 ~ 12th April 2018

Makkah 'Isha
(Surah Baqarah: Ayaah 124-134) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio27th Rajab 1439 ~ 12th April 2018

Madeenah 'Isha
(Surahs Duha & Sharh) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


27th Rajab 1439 ~ 12th April 2018

Makkah Maghrib
(Surahs Zalzalah & Takathur) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio27th Rajab 1439 ~ 12th April 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Qari’ah & Nasr) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

26th Rajab 1439 ~ 12th April 2018

Makkah Fajr
(Surah Mulk) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio26th Rajab 1439 ~ 12th April 2018

Madeenah Fajr
(Surah Ma’arij) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

26th Rajab 1439 ~ 11th April 2018

Makkah 'Isha
(Surahs Burooj & Taariq)Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio26th Rajab 1439 ~ 11th April 2018

Madeenah 'Isha
(Surahs An’aam: Ayaah 122-123 & Zumar: 23) Sheikh BudayrDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


26th Rajab 1439 ~ 11th April 2018

Makkah Maghrib
(Surah Isra: Ayaah 78-88) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio26th Rajab 1439 ~ 11th April 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Nisa: Ayaah 142-143 & Ma’un) Sheikh BudayrDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio