21st Dhul-Hijjah 1433 ~ 5th November 2012

Makkah 'Isha
(Surahs Kahf: Ayaah 107-110 and Mariyam: 93-98) Sheikh Shuraim


Download Audio


Download Video

21st Dhul-Hijjah 1433 ~ 5th November 2012

Madeenah 'Isha
(Surah Naba) Sheikh Hudaify


Download Audio


Download Video

21st Dhul-Hijjah 1433 ~ 5th November 2012

Makkah Maghrib
(Surah Baqarah: Ayaah 284-286) Sheikh Shuraim


Download Audio


Download Video

21st Dhul-Hijjah 1433 ~ 5th November 2012

Madeenah Maghrib
(Surahs Duha and Kafiroon) Sheikh Qaasim


Download Audio


Download Video

20th Dhul-Hijjah 1433 ~ 5th November 2012

Makkah Fajr
(Surah Tahreem) Sheikh Ghamdi


Download Audio


Download Video

20th Dhul-Hijjah 1433 ~ 5th November 2012

Madeenah Fajr
(Surah Sad: Ayaah 45-88) Sheikh Hudaify


Download Audio


Download Video