1st Safar 1438 ~ 31st October 2016

Makkah 'Isha
(Surah )Sheikh GhamdiDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


1st Safar 1438 ~ 31st October 2016

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio1st Safar 1438 ~ 31st October 2016

Makkah Maghrib
(Surah Najm: Ayaah 27-42) Sheikh Mu'ayqaliDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


1st Safar 1438 ~ 31st October 2016

Madeenah Maghrib
(Surahs Falaq and Nas) Sheikh Hameed
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio30th Muharram 1438 ~ 31st October 2016

Makkah Fajr
(Surah Luqmaan: Ayaah 20-34) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


30th Muharram 1438 ~ 31st October 2016

Madeenah Fajr
(Surah Toor) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio30th Muharram 1438 ~ 30th October 2016

Makkah 'Isha
(Surah Yunus: Ayaah 57-65)Sheikh GhamdiDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


30th Muharram 1438 ~ 30th October 2016

Madeenah 'Isha
(Surah Luqmaan: Ayaah 26-34) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio30th Muharram 1438 ~ 30th October 2016

Makkah Maghrib
(Surahs Balad and Quraysh) Sheikh Mu'ayqaliDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio