29th Dhul Hijjah 1439 ~ 8th September 2018

Makkah 'Isha
(Surah 'Araaf: Ayaah 54-58) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio29th Dhul Hijjah 1439 ~ 8th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surahs Balad & Zalzalah ) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


29th Dhul Hijjah 1439 ~ 8th September 2018

Makkah Maghrib
(Surah Baqarah: Ayaah 284-286) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

29th Dhul Hijjah 1439 ~ 8th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surah Baqarah: Ayaah 255-258 ) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


28th Dhul Hijjah 1439 ~ 8th September 2018

Makkah Fajr
(Surah Ale ‘Imraan: Ayaah 188-200) Sheikh Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


28th Dhul Hijjah 1439 ~ 8th September 2018

Madeenah Fajr 
(Surah Nazi’at) Sheikh Thubayty


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

28th Dhul Hijjah 1439 ~ 7th September 2018

Makkah 'Isha
(Surah Kahf: Ayaah 99-110) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio28th Dhul Hijjah 1439 ~ 7th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surahs Qiyaamah & Kawthar ) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


28th Dhul Hijjah 1439 ~ 7th September 2018

Makkah Maghrib
(Surah Qaf: Ayaah 16-35) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

28th Dhul Hijjah 1439 ~ 7th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Saffaat: Ayaah 171-182 & Burooj: 12-22 ) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio