15th Muharram 1440 ~ 24th September 2018

Makkah 'Isha
(Surah Shu’ara: Ayaah 205-227) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio15th Muharram 1440 ~ 24th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Hijr: Ayaah 1-25) Sheikh HameedDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


15th Muharram 1440 ~ 24th September 2018

Makkah Maghrib
(Surahs Bayyinah & Humazah)Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

15th Muharram 1440 ~ 24th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surah Waqi'ah: Ayaah 75-96) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
mag

14th Muharram 1440 ~ 24th September 2018

Makkah Fajr
(Surah Fatir: Ayaah 1-14) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


14th Muharram 1440 ~ 24th September 2018

Madeenah Fajr 
(Surah Rahmaan) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

14th Muharram 1440 ~ 23rd September 2018

Makkah 'Isha
(Surah Noor: Ayaah 35-40) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio14th Muharram 1440 ~ 23rd September 2018

Madeenah 'Isha
(Surahs ‘Alaa & Ghashiya) Sheikh HameedDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


14th Muharram 1440 ~ 23rd September 2018

Makkah Maghrib
(Surah Infitaar)Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

14th Muharram 1440 ~ 23rd September 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Ahzaab: Ayaah 70-73 & Dhariyaat: 55-60) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
mag